ស្លាយដែកទី XX [អង់គ្លេស] [ភីអេសភីអេស] [សហរដ្ឋអាមេរិក]

7.3 / 10
Votes: 821

👏 ស្លាយដែកទី XX [អង់គ្លេស] [ភីអេសភីអេស] [សហរដ្ឋអាមេរិក]

 

Smackdown ទល់នឹងឆៅ ២០១០ psp ។

 

 

ការប្រមូលផ្តុំអាយហ្គូអេស ៣ សម្រាប់ P1i, W960, M600, P990, W950, G700, G ។

(ភី។ អេស។ ភី។ ភី។ ភី។ អេស) អ្នកឧកញ៉ាថុលណុម: ក្រុមហ៊ុនមីលប៊ែលធីបានបំលែងត្រឹមត្រូវ (ព្រះរាជាណាចក្រ

[អិនអេសអេស] សូរីគីជីជីរ៉ូរ៉ូ [JAP ។ Garfield ទទួលបាន [NDS] simmyboy80 ។